Χορήγηση και Ανανέωση άδειας παραμονής - Ατομική για εξαρτημένη εργασία Ν.3386/2005 άρθρο 15 και Ν.3536/07,άρθρο 6 ή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου (οικοδόμοι – καθαρίστριες)

  1. Διαβατήριο - επικυρωμένη φωτοτυπία (δύο αντίγραφα)
  2. Άδεια παραμονής παλιά - επικυρωμένη φωτοτυπία (δύο αντίγραφα)
  3. Παράβολο 150 € /ανά έτος (πληρώνεται στην υπηρεσία)
  4. Άδεια εργασίας παλιά, επικυρωμένη φωτοτυπία (δύο αντίγραφα)
  5. Σύμβαση εργασίας, αν είναι αορίστου, υπεύθυνη δήλωση ότι ισχύει. Αν η σύμβαση είναι ορισμένου χρόνου, να ισχύει για δύο χρόνια
  6. Ένσημα δύο τελευταίων ετών. Για κάθε έτος απαιτούνται 150 ένσημα.
  7. Φορολογική ενημερότητα (από την εφορία)
  8. Βιβλιάριο υγείας, ανανεωμένο (δύο αντίγραφα)
  9. Τρεις φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
  10. Δύο αιτήσεις (παρέχονται από την υπηρεσία)

Σημείωση:

Για τους υπηκόους Βουλγαρίας-Ρουμανίας, από 1-1-2007, λόγω ένταξης τους ως μέλη στην Ε.Ε., η άδεια διαμονής θα εκδίδεται από τα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα