Χορήγηση και Ανανέωση άδειας παραμονής για Οικογενειακή επανένωση – Ν.3386/2005 άρθρο 53-60

Για τη σύζυγο:

 1. Διαβατήριο της συζύγου - επικυρωμένη φωτοτυπία (δύο αντίγραφα)
 2. Άδεια παραμονής της συζύγου - επικυρωμένη φωτοτυπία (δύο αντίγραφα)
 3. Διαβατήριο του συζύγου- επικυρωμένη φωτοτυπία (δύο αντίγραφα)
 4. Άδεια παραμονής του συζύγου - επικυρωμένη φωτοτυπία (δύο αντίγραφα)
 5. Βιβλιάριο υγείας της συζύγου ανανεωμένο ή του συζύγου ανανεωμένο (2 αντίγραφα)
 6. Υπεύθυνη δήλωση από τον σύζυγο που θα αναγράφεται: «....η οικογενειακή κατάσταση δεν έχει μεταβληθεί...»(επιπλέον ένα αντίγραφο)
 7. Τρεις φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου.
 8. Δύο αιτήσεις (παρέχονται από την υπηρεσία)
 9. Μισθωτήριο για την ενοικίαση κατοικίας

Για τα παιδιά:

 1. Διαβατήριο παιδιού, επικυρωμένη φωτοτυπία (δύο αντίγραφα)
 2. Άδεια παραμονής παιδιού, επικυρωμένη φωτοτυπία (δύο αντίγραφα)
 3. Παράβολο 150 €/ ανά έτος, εάν το παιδί έχει συμπληρώσει τα 14 χρόνια. Εάν είναι μικρότερο, δεν πληρώνει παράβολο
 4. Επισυνάπτονται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη σύζυγο
 5. Τρεις φωτογραφίες
 6. Δύο αιτήσεις (παρέχονται από την υπηρεσία)
 7. Ιατρική βεβαίωση από δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα (επιπλέον ένα αντίγραφο)

Όταν τα παιδιά είναι ηλικίας μεταξύ 18 και 21 ετών, σύμφωνα με το Ν.3386/2005 άρθρο 60 απαιτούνται δύο αυτοτελείς ανανεώσεις

 1. Παράβολο 150 € ανά έτος
 2. Τρεις φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου.
 3. Δύο αιτήσεις (παρέχονται από την υπηρεσία)
 4. Όλες οι προηγούμενες άδειες παραμονής και το διαβατήριο (2 αντίγραφα)
 5. Βιβλιάριο υγείας (2 αντίγραφα)
 6. Υπεύθυνη δήλωση του ίδιου: «δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή κατάσταση και διαμένω μόνιμα στην ανωτέρω διεύθυνση» (ένα επιπλέον αντίγραφο)