Αλλοδαπός ή αλλοδαπή σε γάμο με Ελληνίδα ή Έλληνα - Ν.3386/2005 άρθρο 61-64

  1. Τρεις φωτογραφίες
  2. Διαβατήριο αλλοδαπού/ής επικυρωμένη φωτοτυπία (δύο αντίγραφα)
  3. Άδεια παραμονής ή βίζα επικυρωμένη φωτοτυπία (δύο αντίγραφα)
  4. Ταυτότητα του/της Έλληνα/νίδας, επικυρωμένη (2 αντίγραφα)
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του/της Έλληνα/νίδας (2 αντίγραφα)
  6. Ληξιαρχική πράξη γάμου (2 αντίγραφα)
  7. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται: «...εγώ ο/η Έλληνας/νίδα θα συζήσω αρμονικά με τον /την σύζυγό μου» (ένα επιπλέον αντίγραφο)
  8. Δύο αιτήσεις (παρέχονται από την υπηρεσία)