Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτωνΑπαραίτητη προϋπόθεση για την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων είναι η εγγραφή σας ως χρήστης στη διαδικτυακή πύλη.

Για υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος είναι απαραίτητο να είστε απλά εγγεγραμμένος χρήστης (Επιπέδου Α).

Για αποστολή πιστοποιητικών στην διεύθυνση σας είναι απαραίτητο να είστε πιστοποιημένος χρήστης (Επιπέδου Β).

Αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε στα άρθρα που ακολουθούν:

    * Οδηγίες Εγγραφής και Πιστοποίησης Χρήστη
    * Οδηγίες Πρόσβασης & Χρήσης Ηλεκτρονικών Αιτημάτων
    * Οδηγίες Παρακολούθησης Εξέλιξης Αιτημάτων