Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου (έντυπη από την Υπηρεσία μας).

2. Διάγραμμα κάλυψης της ευρύτερης περιοχής ( ή εάν υπάρχει απόσπασμα σχεδίου πόλης) το οποίο θα καλύπτει τα γειτνιάζοντα οικοδομικά τετράγωνα και θα είναι σημειωμένη η θέση του κατ/τος ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί αν υπάρχουν άλλες λειτουργίες που επηρεάζονται από το υπό ίδρυση κατάστημα (π.χ. σχολεία, εκκλησίες, νοσοκομεία, κλινικές, φροντιστήρια, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, βιβλιοθήκες αθλητικούς χώρους κ.α. τα οποία ο μηχανικός θα σημειώνει σε υπόμνημα πάνω στο διάγραμμα κάλυψης)

3. Τεχνική έκθεση Μηχανικού η οποία θα φέρει τη σφραγίδα και την υπογραφή του και θα αναφέρει: α) αν βρίσκεται σε ζώνη όπου επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση, όπως προκύπτει από το πολεοδομικό σχέδιο ή τυχόν διάταγμα όπου προβλέπονται ειδικοί όροι χρήσεων γης, β) αν βρίσκεται εντός οικισμού που έχει χαρακτηρισθεί παραδοσιακός ή σε περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή σε κτίριο διατηρητέο κ.λπ. και τίθενται εκ του λόγου αυτού ειδικότεροι περιορισμοί, γ) εάν βρίσκεται σε αιγιαλό και παραλία, σε δασική περιοχή και αρχαιολογικό και ιστορικό τόπο, δ) εάν το κατάστημα ανήκει στην κατηγορία όσων διέπονται από τις διατάξεις του π.δ. 180/79, εάν αυτό βρίσκεται πλησίον σχολείου, εκκλησίας, νοσοκομείου κ.λπ. (όπως παραπάνω) ούτως ώστε η αρμόδια Επιτροπή του Δήμου να μπορεί να εξακριβώσει εάν επηρεάζει την αισθητική την φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης. (Να αναγράφεται η απόσταση σε μέτρα).

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Διαχειριστή της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει του ιδιοκτήτη, (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), που να δηλώνει:

Αν είναι πολυκατοικία ή όχι

Αν υπάρχει κανονισμός στην πολυκατοικία που επιτρέπει ή όχι την ίδρυση του κατ/τος.

Αν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής είναι ένας ή υπάρχουν συνιδιοκτήτες. Στην δεύτερη περίπτωση πρέπει να δηλώνεται αν αυτοί συμφωνούν για την ίδρυση του κατ/τος. Δεν λαμβάνεται υπόψη η συναίνεση των ιδιοκτητών κατ/των και βοηθητικών χώρων που στεγάζονται στο ίδιο κτίριο.

6. Παράβολο Δημοσίου ( ..... )€. (Σύμφωνα με την υπ' αριθμ.12172/22-3-2002 Κοινή Υπ. Απόφαση ανάλογα με το είδος του κατ/τος).

Η προέγκριση της αρμόδιας  Επιτροπής δεν υποκαθιστά την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος και σε κάθε περίπτωση το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα μόνο μετά τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας.

Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται μαζί με τα δικαιολογητικά να προσκομίζει και ένα φάκελο με πτερύγια.

Σε όλες τις περιπτώσεις άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος το απαιτούμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου. (Απόσπασμα ποινικού μητρώου του ενδιαφερομένου, από το οποίο να προκύπτει ότι: δεν έχει καταδικασθεί για: «αντίστασιν σύστασιν και συμμορίαν, τα εις το κεφ. Θ΄ του Ποινικού Κώδικος αναφερόμενα εγκλήματα περί το νόμισμα, υπόθαλψιν εγκληματίου, παρασιώπησιν εγκλημάτων, τα εις το κεφ. ΙΓ΄ του Ποινικού Κώδικος αναφερόμενα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, ανθρωποκτονίαν εκ προθέσεως, σωματικήν βλάβην εκ προθέσεως προβλεπομένην υπό των άρθρων 309 310 και 311 του Ποινικού Κώδικος αρπαγήν, αρπαγήν ανηλίκου, κλοπήν, ληστείαν, φθοράς προκαλούσας το κοινόν αίσθημα, εκβίασιν, απάτην αποδοχήν και διάθεσιν προϊόντων εγκλήματος, παραβάσεις των διατάξεων της περί όπλων, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανημάτων ισχυούσης νομοθεσίας, παραβάσεις νόμων περί ναρκωτικών, κακουργήματα ή πλημμελήματα αναφερόμενα εις τα κεφάλαια περί εσχάτης προδοσίας και προδοσίας της χώρας του Ποινικού Κώδικος ή άλλων συναφών νόμων, ως και δι'ανδήποτε έγκλημα κατά των ηθών» (Π.Δ.180/79).)