Βεβαίωση για κτίσματα προϋφιστάμενα νόμιμα του 1955

  1. 2 ίδιες φωτογραφίες στις οποίες θα απεικονίζεται ολόκληρη η όψη του κτιρίου
  2. 2 Τοπογραφικά διαγράμματα με διάγραμμα κάλυψης, για να αποδειχθεί η νομιμότητα του κτίσματος.
  3. Τίτλοι ιδιοκτησίας παλιοί, κοντά στο 1955, στους οποίους να αναφέρεται το κτίσμα, ή οποιοδήποτε άλλο νόμιμο αποδεικτικό παλαιότητας, όπως ρευματοδότηση, αποσπάσματα σχεδίου του 1958 εφ’ όσον το κτίσμα φαίνεται καθαρά, κ.λ.π.
  4. Δήλωση στατικής επάρκειας από δύο μηχανικούς.
  5. Αίτηση ενδιαφερομένου. (συμπληρώνεται στο Δήμο).
  6. Αντίγραφο Ε9.

Το κτίσμα για να θεωρηθεί νόμιμα υφιστάμενο σαν προ του 1955 πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ. του 1955 ή του 1929 κατά περίπτωση.