ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ 2014

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Κίσσαμος 21/5/2014                                                             

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Ο Δήμαρχος

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (Α΄87).

 

2. Την αριθ. 66/11.5.2014  απόφαση του Α΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου  με την οποία ανακηρύχθηκαν για τις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 οι αναφερόμενοι σ' αυτήν υποψήφιοι συνδυασμών  για την συμμετοχή τους στην ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

3. Την υπ’αρ.70/15.5.2014 απόφαση του Α΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου  με την οποία διορθώνεται η υπ’αρ.66/11.5.2014 προηγούμενη απόφαση.

 

 

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ο Υ Μ Ε  Ο Τ Ι

 

 

            Για τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

της 25ης Μαΐου 2014 ανακηρύχθηκαν οι παρακάτω συνδυασμοί υποψηφίων:

 

 

 

 

Για τη συνέχεια παρακαλούμε δείτε το συνημμένο