Είσοδος
 el  en

Είσοδος

Είστε νέος χρήστης; Εγγραφείτε!

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015  (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

 

137.420,63  ΕΥΡΩ

 

 

 

 

 

 

Φ.Π.Α.:

 

31.606,74   ΕΥΡΩ

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:

 

169.027,37  ΕΥΡΩ

 

 

 

 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:   13779     / 30-10-2015

Αρ. Διακήρυξης 04/2015

 

ΔΙ Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

 

                 Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έχοντας υπόψη:

 

 

  1. Το Ν.3463/2006
  2. Το Π. Δ. 60/ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
  3. Το Ν.2286/1-2-1995(ΦΕΚ 19Α)
  4. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  5. Την 11389/93 απόφαση Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ).
  6. Τις διατάξεις του Π.Δ . 118/2007 (Συμπληρωματικά & αναλογικά εφαρμοζόμενου σε θέματα που δεν ρυθμίζονται ή δεν ρυθμίζονται επαρκώς από τις ανωτέρω διατάξεις) .
  7. Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
  8. Το άρθρο 37 του Ν. 4320/15 (ΦΕΚ 29/19.03.2015 τεύχος Α') «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων αι λοιπές διατάξεις»
  9. Το Ν. 4111/2013, κύρωση της από 12/12/2012 Π.Ν.Π. , άρθρο 4, περί ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων .

 

10.  Την εγκύκλιο 3/11543/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών, περί ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων.

 

11.  Τον Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α΄/15-9-2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων»

 

12.  Τον Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις»

 

13.  Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (2677 Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

 

14.  Το  άρθρο  63 του Ν. 4257/2014 (Φ.Ε.Κ. 93/14-04-2014 Τεύχος Α)

 

15.  Τον Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»

16.  Την υπ΄αριθμ. 14/2015 απόφαση της Σχολική Επιτροπή  Α/Βάθμιας εκπαίδευσης

17.  Την υπ΄αριθμ. 16/2015 απόφαση της Σχολική Επιτροπή  Α/Βάθμιας εκπαίδευσης

18.  Την υπ΄αρίθμ 04/2015 εννιαία μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας

19.  το υπ΄αρίθμ 12281/2015 πρωτογενές αίτημα

20.   την υπ΄αρίθμ 152/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κισσάμου  περί έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων

21.  την υπ΄αρίθμ 201/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κισσάμου

22.  την υπ΄αρίθμ 167/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης τευχών μελέτης- κατάρτισης όρων διακήρυξης και τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών

 

 

Νέα Ανακοινώσεις

©Δήμος Κισσάμου