ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

 

Κατόπιν της υπ΄ αριθμό 240.3.1/2022 (ΑΔΑ: 9ΨΘΤ4Ψ844-97Δ) απόφασης του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ , ο Δήμος Κισσάμου χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα  «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2022» - Άξονας Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για την εκπόνηση των ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ , τα οποία έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Δ/νση Μελετών & Έργων Αστικών Αναπλάσεων , το οποίο παρακολουθεί την εφαρμογή του ΣΑΠ.

 

 

Εκ του Δήμου