ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΠΣ ΚΙΣΑΜΟΥ (Δ.Ε. ΚΙΣΣΑΜΟΥ - Δ.Ε. ΜΗΘΥΜΝΗΣ)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΙΣΣΑΜΟΣ 16/02/2024
ΝΟΜΟΣ XANIΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 1888
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Πολεμιστών 1941, 2 ΠΡΟΣ
Ταχ. Κώδικας : 73 400 Ενδιαφερόμενους
Πληροφορίες : Καπετανάκη, Μυλωνάκη
Νικολιδάκης
Τηλέφωνο : 2822-3-40240, 40204
40235
E- mail : dkisamou@gmail.com
ANAKOINΩΣH ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΠΣ ΚΙΣΑΜΟΥ (Δ.Ε. ΚΙΣΣΑΜΟΥ - Δ.Ε. ΜΗΘΥΜΝΗΣ)
Ο Δήμος Κισσάμου, ως Αρχή Σχεδιασμού για την εκπόνηση της Μελέτης
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δ.Ε. ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΜΗΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ, κατόπιν της παραλαβής του με αρ. πρωτ. 437/13.02.2024
εγγράφου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (αρ.πρωτ. 1836-14/02/2024 εισερχόμενου
εγγράφου),
δημοσιοποιεί το περιεχόμενο της ΣΜΠΕ και προσκαλεί το ενδιαφερόμενο
κοινό να διατυπώσει εφόσον το επιθυμεί εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και σε
κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, επί της Στρατηγικής
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) «ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Δ.Ε. ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΜΗΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ –
Επικαιροποίηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» στην
ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Κισσάμου dkisamou@gmail.com ,
προς την αρμόδια Αρχή: Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ηλεκτρονική διεύθυνση:
dipeho@apdkritis.gov.gr, Μεν Παρλαμά 2 και Λεωφόρου 62 Μαρτύρων, Τ.Κ. :
71304, Ηράκλειο τηλ : 2810529261), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από
την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα
https://kissamos.gr/public-tech-know/DiavouleusiSmpeGpsKissamou.html, ή
www.kissamos.gr στην ενότητα Δημόσιες Διαβουλεύσεις του Δήμου Κισσάμου,
δηλαδή από 19.02.2024 έως τις 24-03-2024. Η ΣΜΠΕ θα παραμείνει αναρτημένη
έως και δύο έτη μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΚΙΣΣΑΜΟΣ 16/02/2024

ΝΟΜΟΣ XANIΩΝ                                                                      Αριθμ. Πρωτ. : 1888

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Πολεμιστών 1941, 2                                               ΠΡΟΣ

Ταχ. Κώδικας : 73 400                                                                           Ενδιαφερόμενους

Πληροφορίες : Καπετανάκη, Μυλωνάκη

Νικολιδάκης

Τηλέφωνο : 2822-3-40240, 40204

40235

E- mail : dkisamou@gmail.com

ANAKOINΩΣH ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΠΣ ΚΙΣΑΜΟΥ (Δ.Ε. ΚΙΣΣΑΜΟΥ - Δ.Ε. ΜΗΘΥΜΝΗΣ)

Ο Δήμος Κισσάμου, ως Αρχή Σχεδιασμού για την εκπόνηση της Μελέτης

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δ.Ε. ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΜΗΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΥ

ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ, κατόπιν της παραλαβής του με αρ. πρωτ. 437/13.02.2024

εγγράφου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (αρ.πρωτ. 1836-14/02/2024 εισερχόμενου

εγγράφου),

 

δημοσιοποιεί το περιεχόμενο της ΣΜΠΕ και προσκαλεί το ενδιαφερόμενο

κοινό να διατυπώσει εφόσον το επιθυμεί εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και σε

κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) «ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δ.Ε. ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΜΗΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ – Επικαιροποίηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Κισσάμου dkisamou@gmail.com ,

 

προς την αρμόδια Αρχή: Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ηλεκτρονική διεύθυνση:

dipeho@apdkritis.gov.gr, Μεν Παρλαμά 2 και Λεωφόρου 62 Μαρτύρων, Τ.Κ. :

71304, Ηράκλειο τηλ : 2810529261), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από

την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα https://kissamos.gr/public-tech-know/DiavouleusiSmpeGpsKissamou.html, ή

www.kissamos.gr στην ενότητα Δημόσιες Διαβουλεύσεις του Δήμου Κισσάμου,

δηλαδή από 19.02.2024 έως τις 24-03-2024. Η ΣΜΠΕ θα παραμείνει αναρτημένη

έως και δύο έτη μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ