Άδεια λειτουργίας καταστημάτων με μουσικά όργανα

Δικαιολογητικά αδειών καταστημάτων μουσικών οργάνων:

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου, (συμπληρώνεται στο Δήμο)
  2. Ακριβές φωτ/φο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του κατ/τος
  3. Ακριβές φωτ/φο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  4. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου με τα μουσικά όργανα που θα χρησιμοποιηθούν στο κατ/μα (περιγραφή)
  5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού (κατασκευαστή), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι η αίθουσα του κατ/τος είναι κατάλληλα κατασκευασμένη και παρέχει πλήρη ηχομονωτική ικανότητα και να δηλώνεται η αποτελεσματικότητά της, συνοδευόμενη με τεχνική έκθεση.
  6. Δημοτική ενημερότητα από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου (με προσκόμιση απόδειξης ΔΕΗ).
  7. Άδεια από την Α.Ε.Π.Ι. για την Δημόσια εκτέλεση μουσικών συνθέσεων
  8. Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες
  9. Παράβολο Δημοσίου μετά από υπηρεσιακό σημείωμα που θα χορηγηθεί από την υπηρεσία μας