Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού

 

 

 

 

 

 

 

Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού

   Το πρόγραμμα CROSS-COASTAL-NET σε συνεργασία με το πρόγραμμα με το Πρόγραμμα iNTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2014 - 2020 έχει ως κύριο Σκοπό την διατηρήσει των ευαίσθητων περιοχών όπως ο Μπάλος ώστε να Προστατευτεί το παραθαλάσσιο περιβάλλον. Ταυτόχρονα με την υλοποιήσει του σκοπού θα δημιουργηθούν νέες διαφοροποιημένες επιχειρηματικές ευκαιρίες και να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία της τοπικής οικονομίας. Η ίδρυση ενός Δικτύου Προώθησης Αειφόρων Μορφών Παράκτιου Τουρισμού με σκοπό την μεταφορά και ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας με απώτερο στόχο την προστασία και ανάδειξη των ευαίσθητων περιβαλλοντικά παράκτιων περιοχών της κοινής διασυνοριακής περιοχής ΕΛΛΑΔΑ- ΚΥΠΡΟΥ που δέχονται τεράστιες πιέσεις από τον μαζικό τουρισμό. Έτσι αυτομάτως δημιουργούνται νέοι στόχοι όπως προώθηση της δικτύωσης μεταξύ των εμπλεκόμενων με τον τουρισμό και το περιβάλλον φορέων της Π.Ε. Χανίων και της Επαρχίας Πάφου, την προστασία και ανάδειξη του φυσικού πλούτου και της βιοποικιλότητας ευαίσθητων παράκτιων περιοχών Natura 2000 της ΠΕ Χανίων και της Επαρχίας Πάφου, την ανάδειξη νέων εναλλακτικών τουριστικών προορισμών πέριξ των προ ανα- φερομένων παράκτιων περιοχών Natura 2000, την χρήση ΤΠΕ εφαρμογών για την προ- ώθηση της δικτύωσης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και την προβολή των νέων "πράσινων" τουριστικών πακέτων/προορισμών, την προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών τουριστικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, επέκταση της τουριστικής περιόδου καθώς και την ευαισθητοποίηση των κατοίκων και επισκεπτών και τέλος Την ενίσχυση της διαχειριστικής ικανότητας των τοπικών κοινοτήτων σε θέματα προστασίας και ανάδειξης των φυσικών πόρων. Η μεθοδολογία υλοποίησης του έργου στηρίζεται στο υφιστάμενο δυναμικό και τα πλεονεκτήματα του κάθε εταίρου, αλλά και σε μία καλά δομημένη προσέγγιση για την επίτευξη των στόχων εντός των 2 ετών υλοποίησης. Η μυθολογική προσέγγιση μια τέτοιας κίνησης προϋποθέτει ότι η η ιδέα του έργου ανταποκρίνεται σε μια διεθνώς αναγνωρισμένη διαδικασία/μεθοδολογία αποκαλούμενη «τριπλή έλικα καινοτομίας», δηλαδή τη συνεργασία Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ερευνητικών Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων ,Την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και ενδιαφερομένων Μερών, την προώθηση των διασυνοριακών δικτυώσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών θα συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας του έργου στην κάθε περιοχή και φυσικά την προσαρμογή Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. Το target group ή αλλιώς η ομάδα-στόχος του προγράμματος είναι:1 ) Αρμόδιες Τοπικές & Περιφερειακές δημόσιες Αρχές2) Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών3) Πανεπιστήμια και ειδικότερα τα συναφή τμήματά τους4) Επιμελητήρια και λοιποί κοινωνικό-οικονομικοί φορείς5) Τοπικοί επιχειρηματίες με φιλοπεριβαλλοντικό προσανατολισμό6) Φορείς της κοινωνίας των πολιτών7) Κάτοικοι στις περιοχές παρέμβασης8) Επισκέπτες στις περιοχές παρέμβασης8) Ευρύ κοινό .Η κίνηση μιας τέτοιας πρωτοβουλίας θα υλοποιηθεί με την δημιουργία Ενός Δικτύου Προώθησης Αειφόρων Μορφών Παράκτιου Τουρισμού, με την ανάπτυξη πρότυπου μοντέλου και δεικτών μέτρησης της τουριστικής χωρητικότητας σε ευαίσθητες παράκτιες περιοχές, την εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης της Αειφόρου Τουριστικής Ανάπτυξης στις 2 παράκτιες περιοχές Ελλάδας – Κύπρου, με την σχεδίαση "πράσινων" τουριστικών διαδρομών/πακέτων, την Διοργάνωση 6 Εργαστηρίων Δικτύωσης με σκοπό την ανταλλαγή και διάδοση εμπειριών και τεχνογνωσίας, την δημιουργία 2 Παρατη- ρητηρίων/Κέντρων Πληροφόρησης στις περιοχές αυτές με σκοπό την παρακολούθηση των δεικτών αειφόρου τουριστικής χωρητικότητας και την παροχή σχετικής πληροφόρησης, την κατασκευή 1 e-networking/promotion πλατφόρμας με σκοπό την πληροφόρηση & δικτύωση μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, αλλά και την προώθηση των τουριστικών πακέτων/διαδρομών, την διοργάνωση 2 μεγάλων εκδηλώσεων προβολής των νέων "πράσινων" τουριστικών προορισμών σε Ελλάδα και Κύπρο και την εκπόνηση Πλάνου Κεφαλαιοποίησης & Διοργάνωση 1 Εργαστηρίου κεφαλαιοποίησης.Το αποτέλεσμα και οι επιπτώσεις ενός τέτοιου προγράμματος θα ενδυναμώσει τους αρμόδιους με τον τουρισμό και των τοπικών και περιφερειακών δημόσιων αρχών και οργανισμών σε θέματα διατήρησης και ανάδειξης του φυσικού πλούτου, θα βελτιώσει τον βαθμό γνώσης και χρήσης σύγχρονων μοντέλων φέρουσας ικανότητας και αειφόρου διαχείρισης του τουριστικού προϊόντος θα προωθήσει τη χρήση ΜΠΕ μέσω της ανάπτυξης της e-networking/promotion πλατφόρμας, θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα- των παράκτιων περιοχών Natura 2000 από τις περιβαλλοντικές πιέσεις που ασκεί ο μα- ζικός παράκτιος τουρισμός, θα αυξήσει την αποδοτικότητα και βιωσιμότητα των τοπικών τουριστικών πόρων, θα ενισχύσει την ευαισθητοποίηση των κατοίκων και επισκεπτών σε θέματα προστασίας περιοχών ιδιαίτερου φυσικού καλούς, θα βελτιώσει την ελκυστικότητα των παράκτιων περιοχών, θα επεκτείνει την τουριστική Περίοδο μέσα από τον εμπλουτισμό του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος Και φυσικά θα αυξήσει τον αναμενόμενο συνολικό αριθμό επισκέψεων σε τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς με τελική επίπτωση η αύξηση Διανυκτερεύσεων. Το πρόγραμμα Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. 

 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

1) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ CROSS-COASTAL-NET


 2) Κέντρο Πληροφόρησης υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου CROSS COASTAL NET.


3) Διακρατικό Εργαστήριο Δικτύωσης στο Πνευματικό Κέντρο στην Κίσσαμο


4) ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CROSS-COASTAL-NET


5) Τελική Διακρατική Συνάντηση των εταίρων της πράξης «CROSS-COASTAL-NET»


6) Oδεύει προς  τη λήξη το Έργο με τίτλο “Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού “και ακρωνύμιο: “CROSS-COASTAL-NET”