ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2 ατόμων ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΙΣΑΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την 
επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4. Την υπ ́ αριθμ. 5/14-02-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Δημοτικών 
Βρεφονηπιακών Σταθμών Κισσάμου με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων 
έκτακτου προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
εκπαιδευτικού έτους 2014-2015».
5. Την υπ ́ αριθμ. 2499/21-02-2014 Εισηγητική Έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο 
Ν.Π.Δ.Δ.«Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Κισσάμου», προς το Υπουργείο 
Εσωτερικών.
6. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/125/17478/11-08-2014 Εγκριτική Απόφαση της 
Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 «Αναστολή διορισμών και 
προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», (ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει, για την απασχόληση 
δύο (2) ατόμων στο ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί» του Δήμου Κισσάμου.
7. Το υπ ́αριθμ.9255/19-08-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, περί έγκρισης 
πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 
8. Την υπ’αριθμ.25/22-08-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Δημοτικών 
Βρεφονηπιακών Σταθμών Κισσάμου περί καθορισμού ειδικοτήτων για την πρόσληψη 
του, εγκεκριμένου από την ΠΥΣ αρ.33/2006, προσωπικού ΙΔΟΧ σχολικού έτους 2014-
9. Την υπ’αριθμ. 5735/10-07-2009 έγκριση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Κρήτης περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δημοτικών 
Βρεφονηπιακών Σταθμών Κισσάμου (ΦΕΚ 1516/τ.Β ́/24-07-2009).
10.Την υπ ́αριθμ. 305/25-08-2014 Βεβαίωση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί 
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Κισσάμου» περί ύπαρξης πιστώσεων, για την κάλυψη 
της δαπάνης του προσωπικού που θα προσληφθεί, σύμφωνα με την ΣΟΧ2/2014 
ανακοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014

 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

 ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΙΣΑΜΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την 

 

επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν 

 

τροποποιηθεί και ισχύουν.

 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν 

 

τροποποιηθεί και ισχύουν.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων 

 

Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

 

Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).

 

4. Την υπ ́ αριθμ. 5/14-02-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Δημοτικών 

 

Βρεφονηπιακών Σταθμών Κισσάμου με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων 

 

έκτακτου προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

 

εκπαιδευτικού έτους 2014-2015».

 

5. Την υπ ́ αριθμ. 2499/21-02-2014 Εισηγητική Έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

 

Κρήτης για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο 

 

Ν.Π.Δ.Δ.«Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Κισσάμου», προς το Υπουργείο 

 

Εσωτερικών.

 

6. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/125/17478/11-08-2014 Εγκριτική Απόφαση της 

 

Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 «Αναστολή διορισμών και 

 

προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», (ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει, για την απασχόληση 

 

δύο (2) ατόμων στο ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί» του Δήμου Κισσάμου.

 

7. Το υπ ́αριθμ.9255/19-08-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, περί έγκρισης 

 

πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 

 

8. Την υπ’αριθμ.25/22-08-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Δημοτικών 

 

Βρεφονηπιακών Σταθμών Κισσάμου περί καθορισμού ειδικοτήτων για την πρόσληψη 

 

του, εγκεκριμένου από την ΠΥΣ αρ.33/2006, προσωπικού ΙΔΟΧ σχολικού έτους 2014-

 

9. Την υπ’αριθμ. 5735/10-07-2009 έγκριση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 

 

Κρήτης περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δημοτικών 

 

Βρεφονηπιακών Σταθμών Κισσάμου (ΦΕΚ 1516/τ.Β ́/24-07-2009).

 

10.Την υπ ́αριθμ. 305/25-08-2014 Βεβαίωση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί 

 

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Κισσάμου» περί ύπαρξης πιστώσεων, για την κάλυψη 

 

της δαπάνης του προσωπικού που θα προσληφθεί, σύμφωνα με την ΣΟΧ2/2014 

 

ανακοίνωση.


Για τη συνέχεια του εγγράφου πατήστε εδώ

Για το παράρτημα ΣΟΧ 6-8-2014 πατήστε εδώ