ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ του Επιχ. Προγράμματος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» 1/5/2012

Ο Δήμος Κισσάμου ανακοινώνει ότι, στα πλαίσια της ενταγμένης πράξης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ» με κωδικό MIS 372816 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ», προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΟΣΑΠΥ Δ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ», προϋπολογισμού 24.000,00.

        Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μπορούν σύμφωνα με τον νόμο να παρέχουν αυτή την υπηρεσία, να καταθέσουν εντός δέκα πέντε ημερών την προσφορά τους στα γραφεία του Δήμου Κισσάμου, οδός Πολεμιστών 1941, αρ. 2, στο γραφείο του πρωτοκόλλου, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

        Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεση, με απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.