Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπαίθριου Εμπορίου

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Πολεμιστών 1941, Τ.Κ. 73400

Τηλ.: 28223 40225 | FAX : 28220 83329

E-mail: mkoufaki@kissamos.gr

Πληρ.: Κουφάκη Μαρία

 

 

 

                        Αρ. Πρωτ. 8364

Κίσσαμος 21-7-2017

Υποβολή αιτήσεων χορήγησης αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Κισσάμου έχοντας υπόψη:

1.-Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.-Τις διατάξεις του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/15-05-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

3.-Την  υπ’ αρ. πρωτ: 2221/2015, απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης, Περιφεριακή Ενότητα Χανίων περί «Καθορισμού αριθμού αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, καθώς & το ύψος και το τρόπο είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση του Δήμου Κισσάμου».

4. - Τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κισσάμου  41/201620/2017, 96/2017, 124/2017, που αφορούν τις θέσεις υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου και την διάθεσή τους

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

 

Την πλήρωση των κενών θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2017 στο Δήμο Κισσάμου. Το τέλος έχει καθοριστεί σε 200 ευρώ ετησίως.

Δικαιούχοι Άσκησης Δραστηριότητας Πωλητή Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου

Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιμου εμπορίου δικαιούνται φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος.

Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

α)μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό(12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και σε τυφλούς.

β)μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους & τα τέκνα αυτών, & τρίτεκνους.

γ)μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του Ν.1370/1944 (Α’82).

δ)μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης.

ε)μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες.

στ)μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.

ζ)μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.

Στην περίπτωση που απομένουν αδιάθετες άδειες, αυτές χορηγούνται με κλήρωση μεταξύ αυτών που έχουν υποβάλει αίτηση. Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισμό κάθε συγκεκριμένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Αν δεν εξαντλείται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών, οι άδειες που μένουν αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση κατά το επόμενο έτος. Αν ο αριθμός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις και διενεργείται κλήρωση μόνο για τη συγκεκριμένη θέση που αντιστοιχεί σε κάθε άδεια. Η κλήρωση διενεργείται δημόσια μία φορά κάθε χρόνο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για τη χορήγηση της άδειας υπαίθριου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται από την παρούσα προκήρυξη στην αρμόδια αρχή του Δήμου Κισσάμου (Πρωτόκολλο) τα κάτωθι:

 1. 1.      Αίτηση υπο μορφή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία δηλώνει ότι: -Δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. 

      -Δεν είναι συνταξιούχος.

 1. 2.      Αίτηση στην οποία θα δηλώνει το είδος των προϊόντων που επιθυμεί να πωλήσει. 
 2. 3.      Πιστοποιητικό ανεργίας. 
 3. 4.      Πιστοποιητικό: 
 • Αναπηρίας τουλάχιστον 50% ή τυφλών.
 • Πολυτέκνων ή Τριτέκνων.
 • Ανάπηρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου του Ν.1370/1944 (Α’82).
 • Γονέων ανηλίκων τέκνων με αναπηρία.
 • Ομογενών Βορειοηπειρωτών και ομογενών παλινοστούντων.
 • Εγγραφής στα δημοτολόγια Ελλήνων Ρομά.
 • Απεξαρτημένων ατόμων.
 1. 5.      Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας. 

 

Μετά την ολοκλήρωση κατάθεσης των αιτήσεων και την προϋπόθεση έγκρισης της άδειας, την οποία θα παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να προσκομίσουν τα λοιπά δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση από τα παρακάτω:

 1. Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής   δήλωσης έναρξης-άσκησης επιτηδεύματος Ν.4045/1960 (Α’47) & Ν.1642/1986 (Α’125).
 2. Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν.
  1. Βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων-ποτών.
  2. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

Ο ενδιαφερόμενος επιδεικνύει (προσκόμιση φωτοαντιγράφου) επίσης, την άδεια κυκλοφορίας, την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας και πιστοποιητικό υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων-ποτών.

 

Αιτήσεις-Διαδικασία-Χρόνος Υποβολής

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο  Δήμο Κισσάμου,  (Ταχ. Διεύθυνση Πολεμιστών 1941, Γραφείο Εμπορικών Δραστηριοτήτων, ΤΚ 73400 ΚΙΣΣΑΜΟΣ) και κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Οι αιτήσεις με όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτές μέχρι 11/08/2017  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάσει την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του ενδιαφερόμενου.

 

Πληροφορίες: Δήμος Κισσάμου, Γραφείο Εμπορικών Δραστηριοτήτων τηλ: 28223-40225, Κουφάκη Μαρία. εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή 28223 40200 Γραμματεία Δήμου

Δημοσίευση Προκήρυξης

Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα, θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Δήμου Κισσάμου, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των Δ.Ε. του Δήμου Κισσάμου, ενώ θα διατίθεται από τα δημοτικά καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                             Σταθάκης Θεόδωρος