∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΙΟΥ-ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ- ΦΑΛΑΣΑΡΝΩΝ»

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΙΟΥ-ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ- ΦΑΛΑΣΑΡΝΩΝ»