Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ΄ άτομο για τον μήνα Ιούλιο έτους 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Kίσσαμος, 7/7/2020          

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

                              

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

                          Αρ. Πρωτ.:  5987     

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού

 & Διοικητικής Μέριμνας

Δ/νση: Πολεμιστών 1941 αρ. 2

Ταχ. Κωδ.:73400, Κίσσαμος

Τηλ.:28223 40210, 28223 40216

Fax: 28220 83093

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Για την πρόσληψη εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ΄ άτομο για τον μήνα Ιούλιο έτους 2020

 

Ο Δήμος Κισσάμου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ' άτομο για τον μήνα Ιούλιο έτους 2020, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, για την εξής ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Είκοσι (20)

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/1997)

 

Πέντε (5)

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει είναι Έλληνες πολίτες βάσει του άρ.12 του ν.3584/2007 και να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών (παρ.6 άρ.21 του ν.2190/1994 και παρ.5 άρ.9 ν.3174/2003).

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν και θα προσληφθούν.

Να μην έχουν κωλύματα του άρ.16 του ν.3584/2007 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 

Αναφέρουμε ενδεικτικά:

  1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 , άρ.11 έως 17.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Κισσάμου  (Δ/νση: Πολεμιστών 1941, τηλ: 28223 40210) από την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 έως και την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020. Αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας,  Γαμπά Μαγδαληνή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης στον δικτυακό τόπο του Δήμου Κισσάμου (www.kissamos.gr). και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή Ενημέρωση à Προσλήψεις  Προσωπικού àΑρχείο 2020.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ