Πρόσληψη εργατικού προσωπικού για τον μήνα Μάιο έτους 2021

Ο Δήμος Κισσάμου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ' άτομο για τον μήνα Μάιο έτους 2021, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, για την εξής ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: Τρία (3)

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/1997)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙ ΣΘΙΩΝ:  Πέντε (5)

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει είναι Έλληνες πολίτες βάσει του άρ.12 του ν.3584/2007 και να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών (παρ.6 άρ.21 του ν.2190/1994 και παρ.5 άρ.9 ν.3174/2003). Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν και θα προσληφθούν. Να μην έχουν κωλύματα του άρ.16 του ν.3584/2007 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Kίσσαμος, 10/5/2021 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4019 ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Δ/νση: Πολεμιστών 1941 αρ. 2 Ταχ. Κωδ.:73400, Κίσσαμος Τηλ.:28223 40210, 28223 40216 Fax: 28220 83093 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: Αναφέρουμε ενδεικτικά: 1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης. 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 , άρ.11 έως 17. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν ταχυδρομικώς την αίτηση και τα δικαιολογητικά στα γραφεία του Δήμου Κισσάμου (Δ/νση: Πολεμιστών 1941, Τ.Κ. 73400, Κίσσαμος), από την Τρίτη 11/5/2021 έως την Παρασκευή 14/5/2021. Πληροφορίες: Γαμπά Μαγδαληνή (τηλ.: 28223 40210) Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης στον δικτυακό τόπο του Δήμου Κισσάμου (www.kissamos.gr). Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ